Warunki licencji

na użytkowanie Produktu typu: rodzaj Produktu  „Tytuł Produktu

Podstawowe definicje

Rysowienie.pl  sp.  z  o.o.  01-922  Warszawa,  ul.  Josepha Conrada 16/15,
NIP: 118-213-70-52, REGON: 366428770, KRS: 0000660654,
zwana dalej w niniejszej Licencji Opowiedz.to.

Licencjobiorca

Prawowity nabywca Produktu zakupionego za pośrednictwem serwisu internetowego rysowienie.pl,  wymieniony  w formie znaku wodnego w zakupionym Produkcie,  zwany  dalej  w  niniejszej Licencji Użytkownikiem.

Licencja

Niniejszy dokument i jego postanowienia.

§1 Przedmiot Licencji

 1. Przedmiotem Licencji, zwanym dalej  Produktem, jest  rodzaj Produktu, “Tytuł Produktu
 2. Przedmiot   Licencji   korzysta   z   ochrony   przewidzianej   przepisami   prawa   autorskiego i oddany w używanie nie oznacza przeniesienia ich i wynikających z nich praw majątkowych na Użytkownika.
 3. Rysowienie.pl jest właścicielem majątkowych praw autorskich do Produktu. Jeśli prawa te lub ich części są w posiadaniu osób trzecich, to Rysowienie.pl posiada odpowiednie prawa użytkowe.
 4. Rysowienie.pl zezwala  Użytkownikowi  na  korzystanie  z  Produktu  na  warunkach  niniejszej Licencji.
 5. Zakup  Produktu  oznacza nieodwołalne  przyjęcie  niniejszej  Licencji  oraz powoduje, że  warunki niniejszej umowy stają się prawnie wiążące.
 6. Rysowienie.pl nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych sublicencji na Produkt.

§2 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik  ma  prawo  wielokrotnego  i  nieograniczonego  w  czasie  używania  Produktu  dla własnych  potrzeb  zgodnie  z  jego  funkcjami.  Nie  ma  prawa  płatnego  rozpowszechniania powielonego Produktu i jego Dokumentacji.
 2. Użytkownik nie ma prawa  wypożyczania lub najmu Produktu lub jego kopii, ani publicznego ich udostępniania.
 3. Użytkownik  ma  obowiązek  ochrony  swego  egzemplarza  Produktu  przed wykonaniem kopii przez niepowołane osoby trzecie.
 4. Produkt zawiera znak wodny o treści „© Rysowienie.pl” oraz adnotacje dotycząca licencji.
 5. Użytkownik nie ma prawa do usuwania znaku wodnego z Produktu.
 6. W  przypadku  zakupu  Produktu  z  licencją  Osobistą,  w Produkcie w formie znaku wodnego wymienione  będzie  imię  i  nazwisko  prawowitego  Użytkownika.  Użytkownik  nie  ma  prawa użyczania  i  udostępniania  Produktu  osobom  trzecim  w  celu  wykorzystania  go  w  imieniu Użytkownika.
 7. W  przypadku  zakupu  Produktu  z  licencją  Firmową,  w Produkcie w formie znaku wodnego wymieniona  będzie  nazwa  firmy,  jako  prawowitego  Użytkownika.  Użytkownik  taki  ma  prawo nieodpłatnego użyczania i udostępniania Produktu osobom trzecim, zwanym dalej Wykonawcą, w  celu  wykorzystania  go  w  imieniu  Użytkownika,  jeżeli  spełni  łącznie  wszystkie  następujące warunki:
  • pomiędzy Użytkownikiem a Wykonawcą będzie podpisana umowa przewidziana przepisami kodeksu  handlowego,  cywilnego  lub  prawa  pracy,  potwierdzająca  prawo  Wykonawcy  do prowadzenia zajęć edukacyjnych w imieniu Użytkownika,
  • Użytkownik upewni się, że Wykonawca zapoznał się z zasadami niniejszej Licencji, akceptuje je i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 8. Wykonawca   nie   jest   tożsamy   z   Użytkownikiem,   któremu   udzielana   jest   Licencja i nie nabywa żadnych praw do Produktu prócz tych, przewidzianych w §2, podpunkcie nr 5.

§3 Zbycie praw do Licencji

 1. Użytkownik nie uzyskuje prawa do odsprzedaży praw do Licencji innemu podmiotowi.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przeniesienie przez Rysowienie.pl wszelkich jego praw Licencjodawcy wynikających z niniejszej Licencji na inny podmiot pod warunkiem zachowania praw Użytkownika i obowiązków wobec nowego Licencjodawcy w niezmienionej formie.

§4 Naruszenie warunków Licencji

 1. Naruszenie przez Użytkownika warunków Licencji powoduje unieważnienie Licencji i utratę wszystkich wynikających z niej praw Użytkownika do korzystania z Produktu oraz:
  • nakłada na Użytkownika obowiązek zniszczenia lub zwrócenia wszystkich kopii Produktu bez zwrotu kosztu ich zakupu,
  • daje Rysowienie.pl prawo żądania odszkodowania finansowego w wysokości uzależnionej od wyceny strat, wykonanej przez Rysowienie.pl.
 2. Jeśli wyrok sądowy lub jakakolwiek inna przyczyna, czy siła wyższa narzuca Użytkownikowi działania niezgodne z zasadami niniejszej Licencji, Użytkownik zobowiązany jest zaprzestać używania Produktu.

§5 Wyłącznie odpowiedzialności

 1. Rysowienie.pl nie ponosi odpowiedzialności materialnej za jakiekolwiek szkody lub straty Użytkownika związane z użytkowaniem Produktu objętego Licencją.

§6 Pozostałe postanowienia

 1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Licencji okaże się nieważne lub niewykonalne na gruncie obowiązującego prawa, pozostanie to bez względu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień i Licencji jako całości.
 2. W zakresie nieuregulowanym warunkami Licencji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. W przypadku wszelkich sporów sądowych związanych z interpretacją niniejszej Licencji, Strony zobowiązują się do zastosowania w pierwszej kolejności mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, przed wniesieniem ewentualnego sporu do sądu. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany
  w terminie 30 dni po złożeniu wniosku o przeprowadzenie mediacji lub w innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Rysowienie.pl.