Regulamin

W sklepie Rysowienie.pl obowiązuje Polityka Prywatności. W przypadku zakupu produktów oferowanych za pośrednictwem Opowiedz.to obowiązują dodatkowo poniższe zasady:

Informacja o firmie

E-sklep Rysowienie.pl działający pod adresem www.rysowienie.pl jest prowadzony przez firmę Rysowienie.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Josepha Conrada 16/15 (kod pocztowy: 01-922), NIP 118-213-70-52, REGON 366428770. Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w  Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000660654

Ilekroć w regulaminie mowa o e-Sklepie lub Rysowienie.pl o należy przez to rozumieć podstrony serwisu internetowego www.rysowienie.pl o poświęcone sprzedaży produktów lub usług firmy Rysowienie.pl oraz firm, z którymi Rysowienie.pl zawarła umowę pośrednictwa sprzedaży.

W przypadku kontaktu z firmą w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu należy korzystać z adresu e-mail – sklep@rysowienie.pl lub zakładki Kontakt dostępnej w menu na stronie www.rysowienie.pl.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez Klientów e-Sklepu są przetwarzane wyłącznie przez Rysowienie.pl sp. z o.o.

Zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności firma Rysowienie.pl
nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych
i adresowych swoich Klientów i użytkowników e-Sklepu.

Każda osoba dokonująca zamówienia oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości wysyłanych przez Rysowienie.pl. Wiadomości te mogą dotyczyć realizacji zamówienia lub zawierać ważne komunikaty dotyczące e-Sklepu.

Każdy Klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je poprawiać i zmieniać.

Ochrona praw autorskich

Każda osoba dokonująca zamówienia oświadcza, że zapoznała się z zapisami licencji określającej warunki użytkowania zamawianego produktu, akceptuje je i zobowiązuje się ich przestrzegać. Akceptuje także fakt, że w chwili zakupu produktu warunki umowy licencyjnej stają się prawnie wiążące. Zapisy licencji są udostępnione do wglądu przed zakupem na stronie produktu.

Każda osoba pobierająca z e-Sklepu produkt bezpłatny oświadcza, że zapona się z zapisami dotyczącymi praw autorskich dołączonymi do produktu, a także że będzie je stosować. Dotyczy to zarówno not autorskich, jak i licencji udzielanych przez twórcę produktu

Ceny

Wszystkie ceny podawane w e-Sklepie zawsze zawierają zapis o walucie, w której są wyrażone.

Cena podana przy produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

Zamówienia

Kupując w naszym sklepie i akceptując regulamin, zgadzasz się na natychmiastową realizację usługi. Dzięki temu link do pobrania filmu wyślemy Ci na podany w zamówieniu adres e-mail w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty.

Jeśli nie chcesz rezygnować z 14 dniowego okresu na odstąpienie od umowy, napisz na adres sklep@rysowienie.pl. Wyślemy Ci link do wybranego produktu po upływie 14 dni.

Powyższy zapis wynika z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Pełen zapis znajdziesz w Dzienniku Ustaw z 2014 r., poz. 827

Złożenie zamówienia w e-Sklepie nie jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna/sprzedaży między Klientem a firmą Rysowienie.pl. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej oznacza przygotowanie produktu do sprzedaży i/lub wysyłki przez Rysowienie.pl.

Złożenie zamówienia w e-Sklepie nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Każde przyjęcie zamówienia powinno być potwierdzone. O przyjęciu zamówienia do realizacji Klient jest informowany drogą mailową lub za pośrednictwem komunikatów wyświetlanych w e-Sklepie.

Warunkiem realizacji zamówień płatnych jest wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego i udostępnienie Rysowienie.pl następujących danych:

  • imię i nazwisko zamawiającego,
  • adres zamawiającego oraz adres e-mail,
  • dane do wystawienia dokumentu sprzedaży (np. NIP, nazwa firmy).

Za poprawność wprowadzonych w zamówieniu danych odpowiedzialny jest Klient.

W wyjątkowych przypadkach Rysowienie.pl może odmówić przyjęcia zamówienia, podając jednocześnie przyczynę odmowy.

Otrzymanie przez Rysowienie.pl  płatności za zamówione przez Klienta produkty i koszty z tym związane (każdorazowo określone w zamówieniu) jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.

Rysowienie.pl  ma prawo anulować zamówienie Klienta, jeśli nie zostanie opłacone w ciągu 14 dni od jego dokonania.

Płatność

Aktualnie dostępne metody płatności (np. przelew bankowy, płatności internetowe) są prezentowane każdorazowo Klientowi przed zakończeniem składania zamówienia.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl

Zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności Rysowienie.pl nie ma dostępu do (i nie gromadzi) danych związanych z płatnościami kartami kredytowymi obsługiwanymi przez firmy zewnętrzne, w tym numerów kart.

Płatności za pośrednictwem Systemu Przelewy24.pl

Płatności za pośrednictwem Systemu Przelewy24.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Spółkę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.

E-Sklep Rysowienie.pl udostępnia swoim Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu Przelewy24.pl za pośrednictwem Systemu Przelewy24.pl.

Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w e-Sklepie Rysowienie.pl i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu PayU.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera Systemu Przelewy24.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu Przelwy24.pl będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu Przelewy24.pl.

W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu Przelewy24.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stornach i automatycznie uzupełnionym przez System Przelewy.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.

Dostawa

Warunkiem dostawy produktu jest zaksięgowanie przez Rysowienie.pl płatności (w przypadku przelewu bankowego w dni robocze – najczęściej do 24 godzin od zlecenia przelewu) lub uzyskanie informacji o dokonaniu płatności od pośrednika płatności internetowych (w przypadku płatności z Przelewy24.pl lub Transferuj.pl w dni robocze – najczęściej do kliku minut od dokonania płatności, w wyjątkowych sytuacjach do 24 godzin).

Produkty w formie elektronicznej wysyłane są do Klienta na podany w zamówieniu adres e-mail w ciągu maksymalnie 24 godzin od zaksięgowania środków na koncie Rysowienie.pl

Dokument sprzedaży

Klient e-Sklepu dokonując zakupu wyraża zgodę na przesłanie mu faktury w formie elektronicznej na podany w zamówieniu adres e-mail.

Zwrot produktów

Klient może odstąpić od umowy kupna/sprzedaży bez podania przyczyn w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zakupu chyba, że oferta zaprezentowana na stronie e-Sklepu dopuszcza dłuższy termin.

W przypadku decyzji o zwrocie produktu warto niezwłocznie skontaktować się z Rysowinie.pl drogą mailową lub telefoniczną w celu sprawnego przeprowadzenia procedury zwrotu zakupionych produktów.

Jeżeli Klient dopełni wszelkich formalności wynikających z procedury zwrotu Rysowienie.pl ma obowiązek zwrócić Klientowi kwotę zapłaconą za zwracany produkt w ciągu 14 dni od otrzymania Formularza zwrotu produktu.

Reklamacje

Jeżeli zakupiony produkt zawiera wady należy skontaktować się z Rysowienie.pl w celu zgłoszenia reklamacji.

Rysowienie.pl poinstruuje Klienta co do dalszego postępowania reklamacyjnego, w zależności od zaistniałej przyczyny reklamacji.

Rysowienie.pl rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od ich wpłynięcia.

Jeżeli zakupiony produkt będzie zawierał wady powstałe z winy Rysowienie.pl, firma zobowiązuje się do naprawienia tych wad, a jeśli to niemożliwe – do przekazania Klientowi bezpłatnie nowego egzemplarza reklamowanego produktu lub zwrotu kosztów zakupu poniesionych przez Klienta.

Reklamacje związane z obsługą płatności za pośrednictwem PayU.pl powinny być w pierwszej kolejności kierowane do Rysowienie.pl. Jeśli e-Sklep Rysowienie.pl będzie musiał rozpatrzyć taką reklamację wspólnie z serwisem Przelewy24.pl, czas rozpatrzenia może ulec wydłużeniu do 40 dni. Czas ten w przypadkach szczególnych może ulec dodatkowemu wydłużeniu.

Postanowienia końcowe

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Rysowienie.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z e-Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu lub oprogramowania) lub innych od firmy niezależnych.

Niniejszy regulamin obowiązuje do odwołania.

Rysowienie.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany mają zastosowanie z chwilą ich opublikowania i poinformowania Klientów o ich wprowadzeniu. Za wystarczające uznaje się przesłanie informacji o zmianie regulaminu na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub w jego koncie Klienta dostępnym w e-Sklepie.

W chwili składania zamówienia Klienta obowiązuje aktualny regulamin opublikowany na stronie Rysowienie.pl. Klient może wydrukować go w celu egzekwowania jego postanowień w przypadku późniejszych zmian regulaminu na stronie Rysoeienie.pl.

Rysowienie.pl sp. z o.o.
01-922 Warszawa, ul. Conrada 16/15
NIP: 1182137052 | REGON: 366428770